Genealogie familie van de Bilt

Impressum / Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is bestemd voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt verkregen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

De website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mijn onderzoek is hoofdzakelijk gedaan op het Utrechts archief, Wiewaswie.nl en de archieven van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Mochten er onjuistheden in deze website staan, dan kan de samensteller hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. De samensteller kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.

Heb ik onbedoeld een afbeelding binnen de site gebruikt waar copyright op berust, neem dan contact met me op. Ik verwijder de afbeelding of vermeld de eigenaar van het copyright.

Verwijzingen naar andere sites

De samensteller is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt.

Wet bescherming persoonsgegevens

De persoonsgegevens van levende personen zijn ontleend aan:

Gegevens die al openbaar zijn gemaakt via het internet (bijv. familieberichten in dagbladen, diverse genealogie websites). Verder schriftelijke (brief of e-mail) of mondelinge opgave door de betrokkene of zijn of haar directe familieleden aan de samensteller van deze website, met het doel deze gegevens te gebruiken voor door hem samengestelde genealogische overzichten.

Ik ga er van uit dat deze toezending van persoonsgegevens de volgens de wet bescherming persoonsgegevens bedoelde toestemming is om betreffende gegevens op de website te gebruiken, ook wanneer deze toestemming niet nadrukkelijk in de brief of het e-mailbericht geformuleerd is.

Mocht U echter wensen dat Uw persoonsgegevens, geheel of gedeeltelijk, worden verwijderd van de website, neem dan contact op met de samensteller.

Ik neem dan zo spoedig mogelijk maatregelen om de betreffende gegevens van de website te verwijderen.

H. van de Bilt
Gabrielerstrasse 1
2340 Mödling
Oostenrijk

genealogievandebiltatgmail.com     ( vervang at door @ )